ใบอนุญาตนายหน้าประกัน วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต จะได้มาได้อย่างไร

บัตรนายหน้าได้มาอย่างไร

   หลายคนอยากหารายได้เสริมเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว การเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยนับว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก เพราะลงทุนค่อนข้างต่ำ และสามารถสร้างรายได้จากช่องทางนี้ได้โดยไม่ต้องออกจากงานประจำ อาชีพตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย เป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องรายได้ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาล แต่จำเป็นต้องมี ใบอนุญาตนายหน้าประกัน

นอกจากนั้นการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยสามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง และทำงานได้ตลอดชีพ ไม่ว่าจะอายุมากเท่าไรก็ตาม อย่างไรก็ตามไม่ใช่คนที่เข้ามาอาชีพนี้จะประสบความสำเร็จทุกคน เพราะต้องใช้ความอดทน เพียรพยายามค่อนข้างสูง และต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา สามารถตอบคำถามลูกค้าและใช้เวลาเพื่อที่จะให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นกับตัวเราได้  เพราะการทำอาชีำนี้คือการขายความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามก็มีคนสำเร็จเป็นจำนวนไม่น้อยองค์ประกอบสำคัญในการช่วยผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จต้องมี ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ต้องการประสบความสำเร็จ  และนอกจากนี้ยังต้องมี มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อหน้าที่และลูกค้า  มีความชอบการทำงานที่เป็นอิสระ รักงานบริการและงานขาย

บันไดขั้นแรกในการทำธุรกิจประกันภัย พรบ ภาษี หรือประกันชีวิต สิ่งที่คุณต้องมี คือ ใบอนุญาตนายหน้าประกัน หรือใบอนุญาติบัตรตัวแทน  ที่ออกโดย คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยต้องมีคุณสมบัติ และ เกณฑ์ตามที่ คปภ. กำหนด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

ผ่านเกณฑ์ในการสอบขอรับนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

ขอรับใบอนุญาติบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต

คุณสมบัติของผู้ขอรับรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 72 กำหนดไว้ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

ผ่านเกณฑ์ในการสอบขอรับนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

การสอบโดยสอบข้อ รับใบอนุญาติบัตรตัวแทนหรือรับ ใบอนุญาตนายหน้าประกัน บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย จะสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อสอบเป็นอัตนัยทั้งหมด ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใหญ่ๆ ส่วนของจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย และ ข้อสอบหมวดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อสอบในส่วนของจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เกณฑ์ผ่าน 70% โดยข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ต้องถูกอย่างน้อย 7 ข้อนั่นเอง
  2. ข้อสอบหมวดอื่น ๆ รวมกันทั้งหมด เกณฑ์ผ่าน 60% โดยข้อสอบมีทั้งหมด 110 ข้อ ต้องถูกอย่างน้อย 66 ข้อ นั้นเอง โดยข้อสอบแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้

2.1 หลักประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 70 ข้อ

2.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 20 ข้อ

2.3 พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

โดยผลการสอบต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วนเท่านั้น ถือว่าสอบผ่าน จะผ่านแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  ในส่วนของจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยต้องได้ 70% คือ 7 ใน 10 ข้อ ขึ้นไป และหลักประกันวินาศภัยต่างๆ ต้องได้ 60% หรือ 66 ใน 110 ข้อ ขึ้นไป สำหรับเราแนะนำให้อ่านเนื้อหาสัก 2 รอบแล้วฝึกทำแนวข้อสอบเก่าๆ 2 รอบพร้อมทำทั้งจับเวลาตามเวลาสอบจริงที่กำหนด รับรองครั้งเดียวผ่านแน่นอน แต่ถ้าครั้งแรกยังสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปท้อนะ เราสามารถลงสอบซ้ำได้ เดือนหนึ่งมีให้สอบตั้ง 3 ครั้ง

พอเรารู้เกณฑ์การสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะไปสอบที่ไหนละ หลายๆคนคงสงสัย เดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกเป็นข้อๆ ตามประสบการณ์ที่เคยไปสอบมาให้ฟังนะคะ ว่าเราสามารถสมัครสอบที่ไหนได้บ้าง

สมัครสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อรับ ใบอนุญาตนายหน้าประกัน ที่ไหนได้บ้าง

โดยหลังหลักๆแล้วการสมัครสอบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ คปภ เป็นคนจัดสอบ แต่เนื่องจากว่ามีคนสนใจอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก เพราะไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา จีงทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ โดยสถาที่จัดสอบ มีดังต่อไปนี้

สมัครสอบที่สำนักงาน คปภ.

โดยสถานที่ คปภ. จัดสอบที่ศูนย์สอบ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคบางแห่ง จัดสอบเป็นประจำทุกเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นวันราชการ แบ่งเป็น 2 ช่วงเริ่มสอบรอบเช้า  7.00 น. และ เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.

นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)  ซึ่งจะเปิดรับสมัครทุกวันที่ 1, 11 และ 21 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีค่าสมัครสอบอยู่ 200 บาท และเต็มเร็วมากมาก เพราะมีคนสนใจเป็นนายหน้าประกันภัยกันค่อนข้างเยอะ บางสนามสอบเต็มภายใน 5 นาที สามารถจองสอบได้ที่ goo.gl/ohgv1L

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

สมัครสอบที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

จะจัดสอบในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกศรีกรุง โดยตรงผ่านการติวสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์ อย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วก็สามารถจองสอบที่สนามสอบ ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์จัดทั่วประเทศ สามารถดูตารางช่องติวสอบ ที่ goo.gl/Y1nGSy หากท่านติวสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน สามารถจองสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยจะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือค่าติวสอบ 50 บาท และค่าสอบ 700 ข้อดีของการสอบกับศรีกรุงฯ คือมีสนามสอบเยอะ และสอบวันเสาร์-อาทิตย์

ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน วินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต

เราสามารถอบรมขอรับบัตรได้เลยก่อนที่จะสอบผ่านก็ได้ หรือ หลังจากที่เราได้สมัครสอบและสอบผ่านแล้ว ก็ได้โดยผู้ที่ผลสอบไม่เกิน 2 ปี สามารถสมัครอบรมเพื่อขอรับบัตรได้เลยโดยไม่ต้องสอบใหม่ โดยมีระยะเวลาการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ค่าใช้จ่ายการอบรมขอรับบัตรจะอยู่ประมาณ 1300-1600 บาท สามารถจองอบรมที่ไหนได้บ้าง ดังนี้
1.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA สมัครอบรมผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.tgia.org ในหัวข้อ “การอบรมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” และเลือกหัวข้อ สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป เมื่อกดเข้าไปจะเข้าสู่หน้าเลือกรอบอบรม ให้เลือกเดือนที่ต้องการอบรม เมื่อเลือกเดือนแล้ว ระบบจะแสดงรอบที่เปิดอบรมในเดือนนั้น เลือกรอบที่ต้องการ กดปุ่ม “สมัครอบรม” ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH
2.ศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้จัดสอบให้กับอำนวยความสะดวกให้สมาชิกและบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ โดยจะจะสอบทุกเดือนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ คลิก https://www.srikrungbroker.co.th/newsk/ServiceDetail.aspx?PageID=649

ขอรับบัตร หรือ ใบอนุญาตินายหน้าประกัน วินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต

หลังจากที่เราผ่านการอบรม 12 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปที่สำนักงาน คปภ ทุกจังหวัด เผื่อข้อรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยได้เลย ใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที โดยต้องนำหลักฐานที่เตรียวไว้ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

4.ใบประกาศณีบัตรที่ผ่านการอบรมขอรับ ใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย

5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

ความแตกต่างของนายหน้ากับตัวแทน

ข้อแตกต่างของการเป็นนายหน้ากัยการเป็นตัวแทนคือ นายหน้าสามารถขายได้หลายบริษัทแต่ตัวแทนประกันขายได้บริษัทเดียวเท่านั้นไม่สามารถขายของบริษัทอื่นได้

มี ใบอนุญาตนายหน้าประกัน ชีวิต จะเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัยได้หรือไม่

หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเพราะหลายคนคนเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเวลาไปหาลูกค้าก็มักจะถามว่ามีประกันรถยนต์หรือประกันวินาศภัยบริการด้วยไหม พี่ๆตัวแทนประกันชีวิตจึงอยากจะเป็นนายหน้าปรักันวินาศภัยไว้บริการลูกค้า จริงๆแล้วตัวแทนประกันชีวิตอยู่แล้ว ประสงค์จะสอบเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถทำได้ ไม่มีข้อห้าม เนื่องจากเป็นคนละประเภทกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตก็สามารถมีบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้เลย
แต่ถ้าจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศ ดังนั้น  หากสอบผ่านและจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จะต้องคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต  และหากจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยเท่านั้นเอง