แนวข้อสอบ นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต

ขั้นตอนการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

    สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

การรับสมัครสอบ

    ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

หัวข้อวิชานายหน้าวินาศภัยที่จะต้องสอบประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

   • จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่านจรรยาบรรณได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%

ส่วนที่ 2

   • หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
   • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
   • พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

คอร์สติวสอบ

   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันภัยทางทะเล และขนส่งประกันภัยเบ็ดเตล็ด >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันภัยรถยนต์ >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย >>ดูวีดีโอ

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

>>ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต

   สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

การรับสมัครสอบ

    ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

หัวข้อวิชานายหน้าประกันชีวิตที่จะต้องสอบประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

   • จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่านจรรยาบรรณได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%

ส่วนที่ 2

   • หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ
   • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
   • พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันชีวิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

คอร์สติวสอบ

วีดีโอติวสอบ>> ดูวีดีโอ

เอกสารประกอบการอบรม (PDF)

แนวข้อสอบนายหน้าประกันชีวิต


การอบรมขอรับบัตรนายหน้าวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

    ในกรณีที่สอบผ่านสามารถ อบรมข้อรับบัตร 12 ชั่วโมง และสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ และการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

  1. คำขอรับใบอนุญาต
  2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

  3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

  4. สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  5. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

  6. หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

  7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

    เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี