สมัครสอบนายหน้าประกัน แนวข้อสอบและเทคนิคการเตรียมตัว

          สมัครสอบนายหน้าประกัน เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไปหากคุณเตรียมตัวให้ดีพอก่อนสอบ อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบที่คุณจะต้องเผชิญหน้า หากคุณกำลังเตรียมตัว สมัครสอบนายหน้าประกัน วินาศภัย คุณอาจต้องการที่จะเตรียมตัวด้วย แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัยวินาศภัย และคำถามตัวอย่าง เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสอบ บทความนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของคุณด้วยแนวข้อสอบและคำถามตัวอย่างที่อาจปรากฏในการสอบประกันวินาศภัยของคุณ

แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัยวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต พร้อมคำถามตัวอย่าง

ขั้นตอนการ สมัครสอบนายหน้าประกัน วินาศภัย

    สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

การรับ สมัครสอบนายหน้าประกัน วินาศภัย

    ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

    ปกติ ทาง คปภ. ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสอบ ทุกวันที่ 1,11,21 เวลา 9 โมงเช้า ของทุกเดือน และจะจัดสอบหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ เช่น จองสอบวันที่ 21 ตุลาคม ก็จะจัดสอบวันที่ 2 พฤษจิกายน เป็นต้น แต่ะเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากสนใจในการสอบบัตรนายหน้าจึงทำให้การจองเป็นไม่ได้ตามต้องการ เราได้รวบรวมทริกในการจองสอบให้ได้ไว้ดังนี้

วิธีการ จองสอบบัตรนายหน้า ประกันภัย ประกันชีวิต ให้ได้ทัน ทำอย่างไร

หัวข้อวิชานายหน้าวินาศภัยที่จะต้องสอบประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

   • จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่านจรรยาบรรณได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%

ส่วนที่ 2

   • หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
   • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
   • พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

รวมติวสอบและแนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

คอร์สติวสอบ

   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันภัยทางทะเล และขนส่งประกันภัยเบ็ดเตล็ด >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ ประกันภัยรถยนต์ >>ดูวีดีโอ
   • ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อ จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย >>ดูวีดีโอ

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัยวินาศภัย >>ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการ สมัครสอบนายหน้าประกัน ชีวิต

   สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

การรับ สมัครสอบนายหน้าประกัน ชีวิต

    ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

หัวข้อวิชานายหน้าประกันชีวิตที่จะต้องสอบประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

   • จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่านจรรยาบรรณได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%

ส่วนที่ 2

   • หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ
   • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
   • พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันชีวิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

รวมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

คอร์สติวสอบ

วีดีโอติวสอบ>> ดูวีดีโอ

เอกสารประกอบการอบรม (PDF)

แนวข้อสอบนายหน้าประกันชีวิต


ระเบียบปฏิบัติการสอบนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

การเข้าสอบ

 1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ
 2. ผู้ที่มาหลังจากเวลา 15 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 4. ลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้เข้าสอบด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 5. ห้ามวางสมุด ตำรา เอกสารอื่นใด และอุปกรณ์สื่อสาร บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 6. ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่นใดในห้องสอบ
 7. ประกาศผลการสอบให้ทราบทันทีหลังจากส่งข้อสอบ

การอบรมขอรับบัตรนายหน้าวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

    ในกรณีที่สอบผ่านสามารถ อบรมข้อรับบัตร 12 ชั่วโมง และสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ และการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

  1. คำขอรับใบอนุญาต
  2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

  3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

  4. สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  5. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

  6. หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

  7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

    เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

ตัวอย่างบัตรนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต
ตัวอย่างบัตรนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต

สมัครสอบบัตรนายหน้า ที่เวปไซด์ คปภ.

 1. สมัครทุกวันที่1 เลือกสอบ 11-20 ของเดือน
 2. สมัครทุกวันที่11 เลือกสอบ 21-30 ของเดือน
 3. สมัครทุกวันที่21 เลือกสอบ 1-10 ของเดือนถัดไป

สมัครแต่เช้าด่วน…

 1. เวลา 8.50 น. เปิดหน้าเวป คปภ.
 2. เวลา 9.00 น. กดเข้าสมัครสอบ (กดสมัครช้าเกิน 3 นาที อาจจะเต็มก่อน)
 3. ควรกรอกข้อมูลการสมัครไว้ก่อนวันสมัครจริง ค้างไว้ในระบบหน้าสนามสอบเลย เพื่อความรวดเร็วในการสมัครสอบ http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing

วิธีการจองสอบนายหน้าฯ ได้ผล 100% https://youtu.be/-6RD4pj4IxU

ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

ตัวอย่างข้อสอบนายหน้าออนไลน์ ทดลองทำ-วัดผลได้ทันที !!

แนวข้อสอบแบบอธิบายผ่าน youtu.be

 

ท่านที่สนใจรับส่วนลดสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่ ใบสมัครออนไลน์