ต่อใบอนุญาตนายหน้า เมื่อบัตรนายหน้าหมดอายุไปแล้ว ต้องทำอย่างไร

ปีแรกๆ ที่ได้บัตรใหม่เราก็มักจะไม่เตรียมตัววางแผนอบรม ต่อใบอนุญาตนายหน้า พอนึกขึ้นได้ก็ไม่มีที่อบรมไปแล้ว จนทำให้บัตรขาดอายุ ทำยังไงต่อละที่นี่ ผู้ที่ถือบัตรปีแรกจะต้องตระหนักว่าใบอนุญาตหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ที่ออกครั้งแรกจะมีอายุเพียง 1 ปี เราต้องเตรียมหาที่อบรมต่ออายุไว้เลย เพราะที่อบรมค่อนข้างเต็มเร็วมาก ดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีๆ  ถ้าเกิดเราลืมต่ออายุ หรือ อบรมไม่ทันทำให้บัตรขาด ทำไงดีละที่นี่บัตรขาดแล้ว วันนี้ข้อเราให้ฟังจากประสบการณ์จริง คือเรา สอบบัตรนายหน้าประกันชีวิตมาแล้วลืมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันชีวิต จนทำให้บัตรหมดอายุ หรือ ขาดต่อขอรับใบอนุญาตไป  แต่ตอนนั้น เราไม่ต้องสอบใหม่ สามารถทำออกบัตรใหม่ได้เลย เพราะผลสอบไม่เกิน 2 ปี สามารถการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน แล้วยื่นเอกสารขอรับบัตรได้เลย  แต่ถ้าผลสอบมีอายุเกิน 2 ปี ต้องลงสอบใหม่ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าด้วยจึงจะขอรับใบอนุญาตใหม่เช่นเดียวกัน
แล้วเราสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ใหม่ ที่สำนักงาน คปภ. ทุกพื้นที่ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  นายหน้าประกันชีวิต พร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์มระบุ

การ ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต

สถานที่อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต

การ ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต

เราสามารถขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต  ล่วงหน้าได้ 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ โดยเราสามารถติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ และที่สำคัญอย่าลืมนำเอกสารในการต่ออายุไปด้วย

หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต  มีดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบประกาศณีบัตรที่ผ่านการอบรมถ่ายเอกสาร
 • คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต
 • ในบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตตัวจริง อันเดิม

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต

 • ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี ต้องผ่านการอบรมขอรับบัตรไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 300 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี  ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี  ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 มีอายุ  5 ปี  ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 มีอายุ 5  ปี  ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท และครั้งต่อๆไป เช่นเดียวกัน

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและวินาศภัย การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าวินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือนายหน้าวินาศภัย ประกันชีวิต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

2. สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต/วินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เช่น หลักสูตร CFP หลักสูตร AFPT หลักสูตร FChFP (Conversion course) หลักสูตร Cert Cll และหลักสูตร Diploma in Non-Life เป็นต้น

3. เป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนวินาศภัย ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าวินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตฯ

            โดยสามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือ ปกติตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรม 50 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงอนุญาตให้นำมาใช้ในการต่ออายุได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ โดยการใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวนชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้
นอกจากนี้แล้ว การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็สามารถให้นับชั่วโมงการสัมมนาได้ตามจริง แต่กรณีตัวแทนประกันภัย ไม่เกิน 15 ชั่วโมง และกรณีนายหน้าประกันภัย ไม่เกิน 25 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดอบรมที่ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้

1. วิชาที่บังคับที่ต้องอบรม คือ 1. วิชาที่ระบุ Pillar 1 หรือ P1 เป็นวิชา บังคับ  ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 2. วิชา ที่ระบุ Pillar หรือ P3 เป็นวิชา บังคับ ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้
2.1 นายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าวินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง
2.2 ตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนวินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง

สถานที่อบรมหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต

การอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต เราต้องรู้ว่าปัจจุบันเรามีใบอนุญาตครั้งที่เท่าไรและเราต้องอบรมต่อไหน และเราต้องวางแผนดีๆ เราจะได้บัตรไม่ขาดต่อ สามาตรวจสอบสถานะใบายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ของเราก่อนสมัครอบรมนะคะ สามารถตรวจสอบได้ที่ คปภ. โทร 02-515-3995-9 หรือ สายด่วน 1186  หรือ เว็บไซต์คปภ

พอเราทราบสถานบัตรนายหน้าเราแล้ว ต่อไปคือ หาสถานทีลงอบรมทีเราสะดวก และทันกำหนดการที่บัตรจะต้องต่ออายุ โดยเราขอนำเสนอสถานที่อบรมหลักสูตรขอรับบัตรและต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ดังนี้

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

หลักสูตรเพื่ออบรมขอรับบัตรและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ที่ คปภ. จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรเพื่อ ขอรับใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง  1,926 บาท ใบอนุญาต 1 ปี
 • หลักสูตรเพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต  ครั้งที่ 1 อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,926 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2  อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,926 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3  อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,926 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 อบรมจำนวน 50 ชั่วโมง วันละ 9 ชั่วโมง หรือ 5 วัน วันละ 1926 บาท รวมทั้งหมด 9630 บาท หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่อบรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หลักสูตรที่ระบุไว้ในตาราง สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ในการต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป
  2. ผู้สมัครที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 50  ชั่วโมง ตามระเบียบของคปภ.
  3. ผู้เข้าอบรมจะต้องต่ออายุก่อนบัตรหมด 2 เดือน หรือก่อนบัตรหมดอายุ สามารถต่ออายุได้ทั้ง 2 บัตร ถ้าเป็นการต่ออายุ ครั้งที่ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป

  ถ้าผู้สมัครถือบัตรทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย ท่านละ 2 บัตร และเป็นการต่อครั้งที่ 4 เช่นเดียวกันนั้น สามารถสะสมได้ทั้ง 2 บัตร

เอกสารการสมัครมี ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาต
 • หลักฐานการโอนเงิน
 • ใบคำขออบรมต่อขอต่ออายุบัตร

สถานที่อบรม : สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ เช็คสถานที่

ต่อใบอนุญาตนายหน้า กับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

 ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นนิติบุคคลโบรคเกอร์เปิดมานานกว่า 30 ปี เป็นอีกองค์กรค์หนึ่งที่จัดอบรมทั้งขอรับบัตรและต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย บัตรนายหน้าประกันชีวิตโดยได้เปิดโอกาสให้พี่นายหน้าทุกท่านสามารถสมัครอบรมทั้งขอรับบัตรและต่ออายุบัตรนายหน้าได้ ถ้าพี่ ๆ นายหน้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ในการจองอบรมในราคาสมาชิกได้  โดยมีค่าสมัครเพียง 200 บาทเท่านั้น อีกทั้งหยังได้รับ PA ไมโครอินชัวรันส์ ทุนประกันชีวิต 100,000 บาท รวมถึงสามารถส่งงานกับศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยไม่ติดสังกัด ไม่บังคับยอด มีให้เลือกถึง 36 บริษัทชั้นนำ วิริยะ สินมั่นคง เมืองไทย และอื่นๆ หลักสูตรเพื่ออบรมขอรับบัตรและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ที่ คปภ. จัดร่วมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรเพื่อ ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง ค่าสมัคร บุคคนทั่วไป 1,500 บาท สมาชิก 1,200 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอ ต่อใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต  ครั้งที่ 1 อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร บุคคนทั่วไป 1,500 บาท สมาชิก 1,200 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอ ต่อใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2  อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร บุคคนทั่วไป 1,500 บาท สมาชิก 1,200 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอ ต่อใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3  อบรมจำนวน 10 ชั่วโมง ค่าสมัคร บุคคนทั่วไป 1,500 บาท สมาชิก 1,200 บาท
 • หลักสูตรเพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 อบรมจำนวน 50 ชั่วโมง วันละ 9 ชั่วโมง หรือ 5 วัน บุคคนทั่วไปวันละ 1,500 บาท สมาชิก 1,200 บาท  รวมทั้งหมด บุคคนทั่วไป 7,500 บาท สมาชิก 6,000 บาท

ท่านที่สนใจรับส่วนลดสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่ ใบสมัครออนไลน์

ด่วน! คปภ. ผ่อนผันการอบรมต่อบัตรฯที่หมดอายุ ได้ถึงเพียง 30 ก.ย. 65 นี้ เท่านั้น

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ขอแจ้งข้อมูลกำหนดหมดระยะเวลาการขยายอายุใบอนุญาตกรณีหมดอายุในการอบรมขอต่อใบอนุญาต เนื่องจากการประกาศการสิ้นสุดระยะเวลาขยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของทางสำนักงานคปภ. ให้การสิ้นสุดตามประกาศของรัฐบาล

ดังนั้นภายใน 30 กันยายน 2565 นี้

กรณีใบอนุญาตหมดอายุปี 2564-2565 สามารถทำการอบรมและขอต่ออายุฯพร้อมแนบจดหมายชี้แจงผลกระทบ Covid-19 ได้ภายใน 15 วันหลังจากอบรมเสร็จกรณีบัตรขาดก่อน ปี 2564 (ปี 63 เป็นต้นไป)

 • ถ้าผลสอบเกิน 2 ปี จะต้องสอบใหม่
 • ถ้าผลสอบเกินไม่เกิน 2 ปี สามารถอบรม “หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ” ได้เลย

***ทั้งนี้โปรดตรวจสอบสถานะใบอนุญาตกับสำนักงานคปภ.ก่อนสมัครอบรมทุกครั้งเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง***

หลังจาก 30 กันยายน 2565 นี้

 • จะต้องอบรมและยื่นเอกสารต่ออายุก่อนบัตรหมดอายุ ตามระเบียบเดิม
 • ถ้าบัตรหมดอายุแล้วจะต้องอบรมขอรับบัตรใหม่ แต่ถ้าผลสอบเกิน 2 ปีจะต้องสอบใหม่