ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ ทำอย่างไร

เมื่อทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ผ่านเรียบร้อยแล้ว เราสามารถไปต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ทันที โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. รถยนต์ที่ใช้อยู่ต้องไม่เกิน 7 ปี สามารถต่อภาษีได้เลย
 2. รถยนต์ที่ใช้อยู่เกิน 7 ปี ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อน (ตรอ.) จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นต่อภาษีออนไนล์ได้เลย
 3. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
 4. รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

ค่าบริการ

 • ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ของผู้สมัคร

 • กรอกรายละเอียดชื่อบริษัทประกันภัย พร้อมเลขที่กรมธรรม์ 17 หลัก และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง

 • กรอกที่อยู่สำหรับทำการจัดส่งเอกสาร

 • เลือกวิธีชำระเงินที่สะดวก เมื่อชำระเงินเรียบร้อย รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้เลยค่ะ