วิธีการ จองสอบบัตรนายหน้า ประกันภัย ประกันชีวิต ให้ได้ทัน ทำอย่างไร

ขั้นตอน จองสอบบัตรนายหน้า อย่างไรให้ได้ทันรอบตามที่เราต้องการ

ปกติ ทาง คปภ. ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสอบ ทุกวันที่ 1,11,21 เวลา 9 โมงเช้า ของทุกเดือน และจะจัดสอบหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ เช่น จองสอบวันที่ 21 ตุลาคม ก็จะจัดสอบวันที่ 2 พฤษจิกายน เป็นต้น แต่ะเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากสนใจในการสอบบัตรนายหน้าจึงทำให้การจองเป็นไม่ได้ตามต้องการ เราได้รวบรวมทริกในการจองสอบให้ได้ไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 คือ การลงทะเบียนนับเป็นขั้นตอนแรกของผู้ที่สมัครสอบบัตรนายหน้า ก่อนที่จะเลือกสนามสอบตามที่เราต้องการและ คปภ มีการเปิดสอบ
 •  เคยสมัครสอบ – กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล กดปุ่มสมัครสอบ
 • ไม่เคยสมัครสอบ – ลงทะเบียนสมัครสอบใหม่ แล้ว กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่มดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสนามสอบ/เลือกวันที่สอบ จะปรากฎข้อมูล วัน/เวลาที่เปิดสอบ กดปุ่มสมัครสอบและยืนยันการสมัคร พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันถัดไป

ข้อควรระวัง
 1. ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อการสมัครสอบในแต่ละรอบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่สอบได้ เนื่องจากจำกัดจำนวนที่นั่งสอบ
 2. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
 3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ออนไลน์เพราะท่านไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
 4. ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชน
 5. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้ เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ และการขอรับใบอนุญาต
 6. ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด
 7. ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอรับใบอนุญาต
ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ดังนี้
1. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต จำนวน 10 ชั่วโมง
2. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีผลการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 10 ชั่วโมง
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

 • เวลา 5.50 น. เปิดหน้าเวป คปภ ไปที่หน้าที่เรา ลงทะเบียนเป็นชื่อเรา และสนามสอบที่เราต้องการ เปิดหน้านั้นค้างไว้รอเลย
 • เวลา 6.00 น. กดเข้าสมัครสอบ

**กดสมัครช้าเกิน 5 นาที อาจจะเต็มก่อน ควรกรอกข้อมูลการสมัครไว้ก่อนวันสมัครจริง เพื่อความรวดเร็วในการสมัครสอบ

หวังว่าทริกในการ จองสอบบัตรนายหน้า กับทาง คปภ คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อย

สำหรับท่านที่สนใจเป็นนายหน้ากับเราติดต่อได้ที่ line id:24srikrung หรือโทร 0834152629

#แจ้งข่าว สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ในส่วนกลาง จัดสอบที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/regist

#นายหน้าศรีกรุง #ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย #ใบอนุญาตนายหน้า #คปภ
#สอบบัตรนายหน้า #ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต #จัดสอบที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต #ธรรมศาสตร์