การเปิด ตรอ. สถานตรวจสภาพรถเอกชน คำแนะนำและเทคนิคที่ควรรู้ ต้องมีเงินลงทุนเท่าไร

ตรอ

หากคุณต้องการเปิด ตรอ. ให้สำเร็จ คุณจะต้องรู้จักกับเทคนิคและวิธีการเปิดตรออย่างถูกต้อง บทความนี้จะมาแนะนำให้คุณเรียนรู้เทคนิคและวิธี การเปิด ตรอ. อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเปิดตรอได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ

การเปิด ตรอ. ต้องทำอย่างไร ก่อนอื่นต้องแนะนำให้รู้จักกับ ตรอ ว่าคืออะไร

ตรอ. ก็คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจสภาพรถของท่านก่อนต่อภาษี หรือ ก่อนต่อทะเบียนรถ ความรู้เบื้องต้น พรบ ภาษีรถยนต์

    เมื่อรถที่ครบกำหนดการใช้งาน (รถยนต์ 7 ปี, รถจักรยานยนต์ 5 ปี) ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนเสียภาษีรถเป็นประจำทุกปี เพื่อเช็คสมรรถภาพ ความพร้อม และความสมบูรณ์ของตัวรถ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ทั้งทางอากาศ และทางเสียง และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของรถ เป็นต้น โดยผู้ที่จะเปิดสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ ต้องมี 2 ส่วนนี้ คือ

  1. สถานตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนายความสะดวกสำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก
  2. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถจากขนส่งทางบกกำหนด ผู้ที่จะไปสอบใบอนุญาตผู้ควบคุมการตรวจตรวจสภาพ ตรอ ต้องเรียน จบช่างยนต์ โดยต้องผ่านหลักสูตร 3 วิชา บังคับ คือ
   2.1 ระบบเครื่องยนต์
   2.2 ระบบส่งกำลังรถยนต์
   2.3 ระบบเครื่องล่างรถยนต์

    ถ้าเกิดไม่มี 3 วิชานี้ สามารถไปเรียนเพิ่มได้จากโรงเรียนช่างเทคนิคใกล้บ้านที่เปิดหลักสูตรนี้ โดยปกติมีค่าหน่วยกิจละพันกว่าบาท เช่น เทคนิคบางแสนชลบุรีพอเรียนจบหลัสูตร ก็ต้องไปอบรมผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และสอบเพื่อรับใบอนุญาติผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจากขนส่งค่ะ

วุฒิการศึกษา

1) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
– ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล งานยานยนต์
– ปวส. ช่างยนต์ เครื่องกล ยานยนต์ – ปวท. สาขาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องยนต์หรือช่างยนต์
– นอกจากที่ก าหนด ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ด้านระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบ เครื่องล่างรถยนต์ (ตามหนังสือที่ คค 0418.5/543 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง ให้การรับรอง หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เทียบเท่า ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้รับใบประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น)

2) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ / เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
– เหมือนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถยนต์ – ปวช. ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลเกษตร
– ม.ปลาย สายอาชีพ ช่างยนต์ ช่างเครื่องยนต์

3) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
– เหมือนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถยนต์
– ม.ต้น หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า และศึกษาเพิ่ม 3 ด้าน

การลงทุนในการเปิด ตรอ. หลัก ๆ มี  2 ส่วน

 1. สถานที่ โครงสร้าง และอุกรณ์ต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2-5 ล้านบาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการเรียน และขออบรม ออกบัตร ใบอนุญาตผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ประมาณ 1 หมื่น

ที่มารายได้จาก การเปิด ตรอ.

ค่าบริการตรวจสภาพรถ
• รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ราคา 60 บาท
• รถยนต์ น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กก. ราคา 200 บาท
• รถยนต์น้ำหนักเกิน 2,000 กก. ราคา 300 บาท

หลักการตรวจสภาพรถเบื้องต้น การเปิด ตรอ.

 •     ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ลอกลายหมายเลขตัวถัง
  2. บันทึกข้อมูลและผลการตรวจสภาพรถลงลายมือชื่อและวันที่
 •     ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถลงลายมือชื่อและวันที่
  การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ มี 2 กรณี
  1. ผ่าน ตามเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้
  2. ไม่ผ่าน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่กำหนด
 •     กรณีหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังมีร่องรอยการแก้ไขขูดลบหรือลบเลือนจนไม่ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างใน สาระสำคัญ ให้สถานตรวจสภาพรถระงับการตรวจสภาพรถนั้นเสีย
 • ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยเร็ว ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้จัดทำเป็นสองฉบับ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถขีดคร่อม พร้อมลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรามอบ ต้นฉบับให้เจ้าของรถ สำเนาใบรับรองการตรวจสภาพรถให้จัดเก็บรวมกับบันทึกการตรวจสภาพรถ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ตรวจสภาพ
 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้มีอายุ ๓ เดือน นับแต่วันที่ออก
 • การใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต้องเรียงลำดับตามเล่มที่และเลขที่
 • รถคันใดไม่ผ่านการตรวจสภาพ ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถแจ้งผลการตรวจ สภาพรถและข้อบกพร่องของรถคันนั้นให้แก่ผู้ที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพทราบโดยมอบ สำเนาบันทึกผลการตรวจสภาพรถ

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสภาพรถ คือ

1. รถที่ต้องการตรวจสภาพ

2. เอกสารยืนยันตัวรถ ก็คือ เล่มทะเบียน (รถยนต์เล่มสีน้ำเงิน, รถจักรยานยนต์เล่มสีเขียว) หรือ ใช้สำเนาหน้าทะเบียนรถแทนก็ได้

 • พรบ รถยนต์ 645 กะบะ 975 รถตู้ 1100
 • ค่าบริการภาษีรถยนต์
 • ประกันภัย ประเภทต่างๆ

ถ้าพูดถึงธุรกิจที่ทำคู่กับการเปิด ตรอ คงหนีไม่พ้นธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ พรบ ต่อภาษี  บอกเลยว่าใช้เงินลงทุนน้อยมากๆ เราก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆกว่าการเปิด ตรอ ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

เริ่มต้นธุรกิจ ขายประกันรถยนต์ เริ่มต้นยังไงดี

   การขายประกันรถยนต์ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ประสบการณ์เริ่มต้นธุรกิจ แบบออนไลน์ ขายประกันรถยนต์ ในยุคสมัยนี้การมีรายได้ทางเดียวคงจะไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงชีพ ยิ่งผลกระทบจากโควิด ทำให้เพื่อนๆหลายคนที่มองหางานพาร์ทไทม์เป็นรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษทําที่บ้าน งานออนไลน์ ที่ทำงานผ่านมือถือ

วันนี้เราขอนำเสนองานออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันนั้นก็คือ ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ขายประกันรถยนต์ ที่ทุกคนมีไว้ครอบครองกันทุกบ้าน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งรถยนต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและเป็นของรักของห่วงของหลายๆคนมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้เองแหละค่ะ พอทุกคนมีรถ ทุกคนก็ต้องซื้อ พ.ร.บ. เพื่อต่อภาษี หรือ ป้ายวงกลม ทุกปี สาเหตุเพราะกฎหมายบังคับ และอีกสาเหตุที่สำคัญก็คือการคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุตามท้องถนน ที่เกิดขึ้นแถบทุกวัน ส่งผลให้การทำประกันรถยนต์ และ พ.ร.บ. จึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนเต็มใจซื้อโดยอัตโนมัติ

จากข้างต้นทำให้ธุรกิจ ขายประกันรถยนต์ กลายเป็นสินค้าที่จำเป็น อีกทั้ง ตัวสินค้าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อกสินค้า และให้ผลตอบแทนสูง โดยแถบไม่ต้องลงทุน ประกอบกับปัจจุบันช่องทางการขายมีหลากหลายทั้ง online และผ่านหน้าร้าน   ทำให้การ ขายประกันรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย สามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและทำอาชีพเสริมได้

การ เปิดร้านขายประกันรถ ยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์เริ่มต้นด้วยการทำการวิเคราะห์ตลาด เพื่อหาว่ามีผู้ต้องการใช้บริการของคุณอยู่จริงหรือไม่ และวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า

หลังจากนั้นคุณควรจะเริ่มสร้างเครือข่ายคู่ค้าโดยการติดต่อบริษัทประกันรถยนต์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพันธมิตรในการขายประกันรถยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์ รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักประกันรถยนต์ จากนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นดำเนินกิจการ โดยการสร้างร้านค้าและเว็บไซต์ของคุณเพื่อ เปิดร้านขายประกันรถ ยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์ ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้คุณยังต้องสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองประกันรถยนต์ พรบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อภาษีรถยนต์

เปิดร้านขายประกันรถ
เปิดร้านขายประกันรถ

รายการเตรียมตัวสำหรับการ เปิดร้านขายประกันรถ

 • การตลาดและการวางแผนหาลูกค้า

 • การเลือกทำเล เปิดร้านขายประกันรถยนต์

 • บัตรนายหน้า ส่วนสำคัญการ เปิดร้านขายประกันรถยนต์

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ และ ประกันรถ

 • ช่องทางการส่งงานกับบริษัทประกันภัย

 • ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

การหาลูกค้าประกันภัย พรบ รถยนต์  เปิดร้านขายประกันรถ

การหาลูกค้าประกันรถยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

  1. การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์: โฆษณาผ่านเว็บไซต์สำหรับประกันรถยนต์ หรือโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือยูทูป เป็นต้น
  2. การใช้วิธีการตลาดบุคคล: การเรียกร้องถึงบุคคลที่เป็นลูกค้าเดิม หรือผู้รับผิดชอบในองค์กรหรือบริษัทเดิม เพื่อให้พวกเขาเป็นตัวแทนตัวเองในการแนะนำและโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  3. การใช้สมาชิกที่มีอยู่แล้ว: คุณสามารถใช้รายชื่อลูกค้าที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของคุณ และส่งอีเมล์ติดตามหรือโทรศัพท์ไปยังพวกเขาเพื่อสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  4. การใช้ตัวแทน: คุณสามารถใช้ตัวแทนหรือผู้แนะนำที่มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หรือสามารถสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  5. การเปิดบูธ: การเปิดบูธในงานแสดงสินค้าหรืองานอื่น ๆ เป็นวิธีที่ดีในการแนะนำผลิตภัณฑ์

การเลือกทำเลในการ เปิดหน้าร้านขายประกันรถ

การเลือกทำเลในการเปิดหน้าร้านขายประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ดังนั้น การเลือกทำเลควรพิจารณาดังนี้

 1. ตำแหน่งที่ตั้ง: ต้องเลือกทำเลที่ตั้งสะดวกสบายและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในเขตเมือง คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับเมืองหรือในเขตธุรกิจของเมือง
 2. ความเหมาะสมของราคาเช่า: การเลือกทำเลที่ตั้งต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และต้องเหมาะสมกับงบประมาณของธุรกิจของคุณ
 3. ความเหมาะสมของพื้นที่: คุณต้องเลือกทำเลที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดหน้าร้านของคุณ และสามารถเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมได้หากต้องการ
 4. การเข้าถึงและการจองที่จอดรถ: การเลือกทำเลต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงและการจองที่จอดรถสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และต้องการที่จะมาใช้บริการของคุณ
 5. ความเหมาะสมกับเป้าหมายลูกค้า: การเลือกทำเลที่เหมาะสมกับเป้าหมายลูกค้าประกันรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ดังนั้น คุณควรพิจารณาตรงกับลักษณะของเป้าหมายลูกค้าของคุณดังนี้
  • อายุ: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับสถานที่ที่มีลูกค้าเป็นเด็กหรือนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่เพิ่งได้ขับรถคันแรก
  • รายได้: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีความสามารถเงินสูง
  • การเดินทาง: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับทางด่วนหรือทางลัดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์
  • ความต้องการของลูกค้า: คุณควรพิจารณาว่าลูกค้าของคุณต้องการประกันรถยนต์ในลักษณะใด และเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับลูกค้าของคุณ เช่น ถ้าคุณขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงมาก คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งในพื้นที่ที่มีตลาดรถยนต์ราคาไม่แพง

บัตรนายหน้าวินาศภัย ส่วนสำคัญการ เปิดร้านขายประกันรถ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจจะเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีใบบัตรนายหน้าวินาศภัย เพราะกฎหมายบังคับ ถ้าไม่มีไม่สามารถขายได้ และการได้รับบัตรนายหน้าวินาศภัยจะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในวงการประกันภัย นอกจากนี้ คุณยังจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันโรงงาน

บัตรนายหน้าวินาศภัยสอบที่ :  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือหน่วยงานอื่นทที่รับผิดชอบในการจัดทำและจัดสอบบัตรนายหน้าวินาศภัยในประเทศไทย การสอบนายหน้าวินาศภัยจะจัดทำเป็นรอบ ๆ โดยปกติจะมีการจัดสอบทุกเดือน

สมัครสอบนายหน้าประกัน แนวข้อสอบและเทคนิคการเตรียมตัว

สอบนายหน้าวินาศภัย : สำหรับวันและสถานที่สอบนายหน้าวินาศภัย สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบ วันและเวลาสอบ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ด้วย: http://www1.oic.or.th

ขอบัตรนายหน้าวินาศภัย: หลังจากที่คุณได้ประสบความสำเร็จในการอบรมและทดสอบความรู้ คุณจะสามารถขอบัตรนายหน้าวินาศภัยได้จากหน่วยงาน คปภ ได้เลย

การอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต ออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ และ ประกันรถ

คุณต้องมี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันรถยนต์ คือ รถหนึ่งคันต้อง มี 3 อย่าง พ.ร.บ. ภาษี และ ประกันยนต์ภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น1 2+,3+ หรือ 3 อันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ทุกคนเต็มใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป็นพื้นฐานต้องรู้และเข้าใจเพื่อตอบคำถามและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้

พรบ คือ อะไร? ประกันรถยนต์ และ ภาษี คำอธิบายแบบเข้าใจง่าย

ประกันรถยนต์ชั้นไหนดี คนมีรถต้องรู้ ต่อประกันรถยนต์ประเภทไหนคุ้มสุด

วิธีการผ่อนประกันเงินสดกับศรีกรุงโบรคเกอร์

ช่องทางการส่งงานกับบริษัทประกันภัย

การส่งงานผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรงหรือการส่งผ่านโบรกเกอร์จะมีข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังนี้

การส่งงานผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรง:

  • ข้อดี: สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง จึงสามารถได้รับคำแนะนำและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานจากบริษัทได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์
  • ข้อเสีย: อาจจะไม่ได้รับการเปรียบเทียบราคาและสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกันภัยอื่น ๆ และการติดต่อและดำเนินการกับบริษัทประกันภัยอาจจะมีความยุ่งยากกว่าการติดต่อผ่านโบรกเกอร์

การส่งผ่านโบรกเกอร์:

  • ข้อดี: โบรกเกอร์มักมีสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง จึงสามารถเปรียบเทียบราคาและสิทธิประโยชน์ระหว่างบริษัทประกันภัยได้ และช่วยให้ลูกค้าได้รับการให้คำปรึกษาที่ดีจากโบรกเกอร์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
  • ข้อเสีย: อาจมีความยุ่งยากในการติดต่อกับโบรกเกอร์ และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์

ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ อำนวยความสะดวกให้นายหน้าโดยสามารถ เช็คเบี้ยแจ้งงานผ่าน line ได้ 100% ตลอด 24 ชั่วโมง

ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

ในการเปิดร้านขายประกันรถยนต์นั้น การมีต้นแบบของร้าน ทั้งการวางระบบ การทำงาน จะสามารถลดข้อ ผิดพลาดในการทำงานและย่นเวลาในการลองผิดลองถูก ระบบการทำงานของศรีกรุงเองจะมีผู้แนะนำและเจ้าหน้าที่สาขาคอยให้คำปรึกษาในการขาย ส่งงาน การตอบข้อโต้แย่งของของลูกค้า ระบบการอบรมฟรี ทั้งออนไลด์และงานสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

 

การขายประกันรถยนต์ ด้วยตัวสินค้าที่จำเป็น อีกทั้ง ตัวสินค้าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อกสินค้า และให้ผลตอบแทนสูง โดยแถบไม่ต้องลงทุน ประกอบกับปัจจุบันช่องทางการขายมีหลากหลายทั้ง online และผ่านหน้าร้าน   ทำให้การ ขายประกันรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย สามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและทำอาชีพเสริมได้  

จุดเด่นของธุรกิจประกันวินาศภัย ขายประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.

    1. พ.ร.บ. เป็นสินค้าที่จำเป็นกฏหมายบังคับให้คนที่มีรถทุกคนต้องต่อภาษี และถ้าไม่มี พรบ ก็ไม่สามารถต่อภาษีได้ คนทีมีรถทุกคนต้องซื้อพรบเพิ่มขึ้นทุกปีโดยครอบครัวหนึ่งมีรถไมต่ำกว่า 1 คัน

    2. ประกันรถยนต์ เป็นสินค้าที่จำเป็น ทุกคนที่มีรถรักรถกันทุกคน ต้องการความคุ้มครองตัวรถที่เขารักอยู่แล้ว โดยที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะโอนความเสี่ยงโดยการซื้อประกันรถยนต์ และต่อประรถยนต์ทุกปี เราเองก็เช่นกัน

    3. ผลตอบแทนสูงโดยลงทุนน้อย ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ปกติราคาประกันชั้น 1 โดยเฉลี่ยแล้วเบี้ยประมาณ 15,000 บาท x ค่าคอมมิชชั่น 15% เท่ากับจะได้ค่าคอมมิชชั้นประมาณ 2,250 ต่อคัน เพื่อนๆเพียงแค่ขายประกันชั้น 1 ได้ 10-13 คันต่อเดือน จะมีรายได้จาการขายเดือนละ 30,000 บาทเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะ โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

   4. สินค้ามีการซื้อซ้ำ แน่นอนว่าสินค้าประกันจำเป็นต้องต่อในทุกๆปี อีกทั้งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้าเก่ายังอยู่ ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการบอกต่อปากต่อปากและจำนวนรถยนต์ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็เป็นอีกโบรคเกอร์หนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจทำธุรกิจประกันภัย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่ต้องมีเงินมัดจำ และขายได้หลายบริษัท เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทุนสำรอง ไม่ต้องการให้เงินไปนอนที่บริษัทประกัน

ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีค่าสมัครสมาชิกแค่ 200 ฟรีประกันอุบัติเหตุทุนแสน สามารถขายได้เลย 36 บริษัท ค่าคอมในเกณมาตฐาน เบี้ยประกันไม่ต่างจากเปิดโค๊ดตรงมาก และเป็นนายหน้าอิสระ ไม่ติดสังกัด สามารถส่งกับโบรคเกอร์อื่นได้ด้วย ที่สำคัญไม่ต้องรักษายอด และมีระบบหลังบ้านไว้จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ มีเว็บไซด์ขายประกันออนไลน์ อีกทั้งยังมีบริษัทประกันชีวิตอีกตั้ง 11 บริษัท ไว้บริการลูกค้าเสริมอีกช่องทาง สนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านจนกว่าจะมีรายได้

ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันครบวงจร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 48 แห่ง มีพันธมิตร มากกว่า 50 บริษัท มีพนักงานประจำที่จะคอยสนับสนุนนายหน้าประกันภัย มากกว่า 600 คน มีบริการเช็คเบี้ย แจ้งงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง มีระบบฝึกอบรมมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะในต่านต่างๆ อย่างครองคลุม

ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ ที่ คปภ.คัดเลือก ให้เป็นโบรคเกอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งดำเนินธุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังมีแผนการตลาดที่สุดยอด ไม่บังคับยอดขาย ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลง สามารถรับรายได้เดือนละเป็นแสนบาท/เดือน จากการสร้างและบริหารทีมขาย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทในด้านตางๆ ตลอดจนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับที่ต้องการจะทำธุรกิจประกันภัย