การเคลมประกันโควิด ที่ทำผ่าน724 ศรีกรุงโบรคเกอร์ ต้องทำอย่างไร

เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บริษัทต่างๆ 11 บริษัท  คือ

 1. บมจ. ทิพยประกันภัย
 2. บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 3. บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
 4. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950
 5. บมจ.วิริยะประกันภัย
 6. บมจ.ไทยประกันภัย
 7. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 8. บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 9. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
 10. บมจ.นวกิจประกันภัย
 11. บมจ.เจพีประกันภัย

ตัวอย่าง บรจ.อาคเนย์ประกันภัย เจอจ่ายจบ 

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบรับร้องแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
 3. ผลตรวจการตรวจห้องปฏิบัติการ(ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)
 6. แอดไลน์เพื่อส่งเอกสารการเครมประกันโควิดได้ที่ line : @SEG_CLAIMCOVID

บรจ.สินมั่นคงประกันภัย เจอจ่ายจบ 

รายละเอียดการเครมโควิด19 ทั้งหมด 11 บริษัทคลิก

11 ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารเคลมกับ 11 บริษัทประกันฯ

 1. บมจ. ทิพยประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3nqcxgn
 2. บมจ. กรุงเทพประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3tZM8IT
 3. บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3dRVyka
 4. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3tQImBz
 5. บมจ.วิริยะประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3eOHLdx
 6. บมจ.ไทยประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3nnKEpv
 7. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3ntJsAL
 8. บมจ.เมืองไทยประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : http://bit.ly/MTI-formcovid
 9. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : http://bit.ly/SMK-covidclaim
 10. บมจ.นวกิจประกันภัย 📌 ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/3sUJDGo
 11. บมจ.เจพีประกันภัย 📌 ดาวน์โหลดเอกสารเคลม : https://bit.ly/32Uwse9

หากไม่ได้รับความสะดวกสามารถส่งหลักฐานการเคลมสินไหม มาที่อีเมล claimcovid@724.co.th

แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม เบื้องต้นตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าครบถ้วนหรือไม่ ดังต่อไปนี้

1.1 กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยละเอียด –ตามไฟล์แนบ

1.2 ใบรับรองแทพย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

1.3 ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากห้องทดลอง (Lab Test Result) (ฉบับจริง) – ผลตรวจจาก รพ.ในประเทศไทย ตราประทับหน่วยงานที่ทำการตรวจ

1.4 แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล – พร้อมประทับตราโรงพยาบาลทุก รพ. เข้าเป็นผู้ป่วยในเพื่อทำการรักษา covid-19

1.5 เอกสารใบสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ – พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ***ไม่ใช่ใบเสร็จ ในกรณี เบิกชดเชยรายได้

1.6 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร

1.7 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี

1.8 สำเนากรมธรรม์

1.9 เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ข้อมูลในการส่งเอกสารตั้งเบิกค่าสินไหม ดังต่อไปนี้

1.หมวดค่าทดแทนภาวะการติดเชื้อโรคร้ายแรง Covid-19 โดยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกของแพทย์

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-1) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

2.หมวดชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หมายเหตุ – ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาตามชื่อ-ที่อยู่ ไม่ต้องสแกนส่งมาทางเมล์นะค่ะ ส่งตัวจริงมาเลยค่ะ – อ่านให้ละเอียด ทำให้ครบนะคะ – เอกสารส่งไม่ทันภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในกรมธรรม์ติดปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้ค่ะ ติดต่อที่เมลคุณอัจฉราวรรณ กลิ่นสักโก <ajcharawanc@asiainsurance.co.th>